Novedades

Actualitat Covid-19

Actualitat Covid-19

de Comunicació La Salle Campus Barcelona -
Número de respuestas: 0

CAT - Actualitat sobre el Covid-19 (conegut com Coronavirus) a La Salle Campus Barcelona-URL

Actualment no s’ha detectat cap cas de Coronavirus en el Campus. En qualsevol cas, s’estan aplicant les mesures adequades en diversos àmbits i aspectes, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries conforme el principi de proporcionalitat i prudència. En aquesta línia, s’ha acordat amb les empreses que presten els serveis de neteja una cura especial en el manteniment de les instal·lacions. En el Campus s’han instal·lat cartells amb recomanacions específiques d’higiene i s’han adequat els productes i augmentat la freqüència de neteja. A la vegada, s’està treballant per incloure noves mesures.

Seguint el comunicat de la Generalitat de Catalunya d'ahir, se cessen temporalment totes les activitats lectives presencials del Campus a partir d'avui, 13 de març, i fins al 29 de març, ambdós inclosos.

Això vol dir que avui divendres, i també demà dissabte, no hi haurà activitat en els programes presencials. En canvi, no hi haurà alteracions en els programes en format online, que se seguiran impartint com fins ara. Per aquest motiu, i a partir de dilluns que ve, 16 de març, iniciarem la formació  en virtual dels programes que s’imparteixen habitualment de manera presencial.

Us indiquem quin serà el marc d’actuació general:

 • Impartició de les formacions utilitzant eines de videoconferència i col·laboració a distància (a través de l’eStudy).
 • Manteniment de dinàmiques similars a la presencialitat, però emprant mitjans virtuals.
 • Manteniment de l’estructura de continguts prevista en les sessions presencials.
 • Les sessions amb mitjans online es faran en els mateixos horaris que les sessions presencials.
 • En el cas de graus, s’intensificarà la relació tutorial.
 • Es reforçarà la interacció amb la coordinació del programa.
 • Pel que fa a les avaluacions, les que no requereixin presencialitat (entregues, etc.) es mantindran dins la previsió, emprant recursos online. En canvi, les que requereixin presencialitat (exàmens, etc.) es decalarien a la tornada a un escenari de normalitat.

Properament, des de la coordinació del vostre programa us adreçarem indicacions específiques amb objectiu d’iniciar les sessions virtuals dilluns vinent, 16 de març, així com el marc particular de cadascun dels programes.

Hem habilitat un correu electrònic a través del qual tots els membres de la comunitat universitària de La Salle-URL podeu adreçar els vostres dubtes i inquietuds: infocovid19@salle.url.edu.

De la mateixa manera, hem creat un Canal de Telegram, de comunicació més directa i ràpida, des del qual també podeu trobar informació actualitzada sobre el Coronavirus i la seva afectació en el dia a dia del Campus: http://link.salleurl.edu/fr

Podeu trobar a la nostra web una pàgina informativa en què anirem actualitzant de manera periòdica qualsevol informació relacionada amb el COVID-19 que pugui afectar als membres de la comunitat de La Salle-URL. En aquesta pàgina informativa, i per tal de poder prendre les precaucions adequades, es poden descarregar i llegir documents oficials de les institucions públiques i de sanitat catalanes, espanyoles i internacionals. També hi trobareu algunes recomanacions bàsiques a tenir en compte.

Us mantindrem informats a través dels diversos canals de comunicació de La Salle-URL de qualsevol nova informació rellevant.

ES - Actualidad sobre el Covid-19 (conocido como Coronavirus) en La Salle Campus Barcelona-URL

Actualmente no se ha detectado ningún caso de Coronavirus en el Campus. En cualquier caso, se están aplicando las medidas adecuadas en diversos ámbitos y aspectos, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias conforme al principio de proporcionalidad y prudencia. En esta línea, se ha acordado con las empresas que prestan los servicios de limpieza un cuidado especial en el mantenimiento de las instalaciones. En el Campus se han instalado carteles con recomendaciones específicas de higiene y se han adecuado los productos y aumentado la frecuencia de limpieza. A la vez, se está trabajando para incluir nuevas medidas.

Siguiendo el comunicado de la Generalitat de Catalunya de ayer, se cesan temporalmente todas las actividades lectivas presenciales del Campus a partir de hoy, 13 de marzo, y hasta el 29 de marzo, ambos incluidos.

Esto quiere decir que hoy viernes, y también mañana sábado, no habrá actividad en los programas presenciales. En cambio, no habrá alteraciones en los programas en formato online, que se seguirán impartiendo como hasta ahora. Por este motivo, y a partir del lunes que viene, 16 de marzo, iniciaremos la formación en virtual de los programas que se imparten habitualmente de manera presencial.

Os indicamos cuál es el marco de actuación general:

 • Impartición de las diferentes formaciones utilizando herramientas de videoconferencia y colaboración a distancia (a través del eStudy).
 • Mantenimiento de dinámicas similares a la presencialidad, pero utilizando medios audiovisuales.
 • Mantenimiento de la estructura de contenidos prevista en las sesiones presenciales.
 • Las sesiones en formato online se desarrollarán en las mismas horas que teníais previstas para las sesiones presenciales.
 • En el caso de la formación de grados, se intensificarán las acciones de seguimiento tutorial.
 • Se reforzará la interacción con las coordinaciones de los programas.
 • Al respecto de los sistemas de evaluación previstos, los que no requieren presencialidad (entregas, etc.) se mantendrán según las previsiones utilizando recursos online. En cambio, las que requieren presencialidad (exámenes, etc.) se aplazan hasta la vuelta a un estado de normalidad.
 • Pel que fa a les avaluacions, les que no requereixin presencialitat (entregues, etc.) es mantindran dins la previsió, emprant recursos online. En canvi, les que requereixin presencialitat (exàmens, etc.) es decalarien a la tornada a un escenari de normalitat.

Próximamente, desde la coordinación de vuestro programa se os enviarán indicaciones específicas con el objetivo de iniciar las sesiones virtuales el próximo lunes, 16 de marzo, y al respecto de la operativa de cada uno de los programas.

Hemos habilitado un correo electrónico a través del que todos los miembros de la comunidad universitaria de La Salle-URL podéis dirigir vuestras dudas e inquietudes: infocovid19@salle.url.edu.

Del mismo modo, hemos creado un Canal de Telegram, de comunicación más directa y rápida, desde el que también podéis encontrar información actualizada sobre el Coronavirus y su afectación en el día a día del Campus: http://link.salleurl.edu/fr

Podéis encontrar en nuestra web una página informativa en la que iremos actualizando, de manera periódica, cualquier información relacionada con el COVID-19 que pueda afectar a los miembros de la comunidad de La Salle-URL. En esta página informativa, y con tal de poder tomar las precauciones adecuadas, se pueden descargar y leer documentos oficiales de las instituciones públicas y de sanidad catalanas, españolas e internacionales. También encontraréis algunas recomendaciones básicas a tener en cuenta.

Os mantendremos informados a través de los diversos canales de comunicación de La Salle-URL de cualquier nueva información relevante.

ENG - Latest News on Covid-19 (also known as Coronavirus) at La Salle Campus Barcelona-URL

Currently no Coronavirus cases have been detected in the Campus. In any case, appropriate measures are being implemented in various aspects as recommended by the Health authorities in accordance with the caution and proportionality principles. In relation to this, it has been agreed with the companies that provide cleaning services a special care in the maintenance of the facilities. In the campus, posters with specific hygienic recommendations have been installed, cleaning products have been adapted and the cleaning frequency has been increased. At the same time, we are working on include new measures.

This means that today Friday, and also tomorrow Saturday, there will be no activity in the onsite programs. On the other hand, there will be no alterations in the programs in online format, and also tomorrow there will be no activity in the face-to-face programs. On the other hand, there will be no alterations in the programs in online format, which will continue to be taught as before. For this reason, and starting next Monday, March 16, we will begin virtual training for the programs that are usually taught in person.

This will involve:

 • Delivering classes through video conferencing and distance learning collaboration tools (through eStudy).
 • Similar dynamics to offline courses will be maintained, but delivered online.
 • The structure and contents of the sessions will be the same as offline sessions.
 • The online sessions will follow the existing timetable structure.
 • In the case of undergraduate programs, the tutorials will be increased.
 • The interaction with programs coordination will be reinforced.
 • In terms of evaluations, those not requiring the physical presence of students (course workhand-ins, etc.) will continue and be delivered online. Those requiring physical presence (exams, etc.) will be re-organized when we return to normality.

You will be receiving more specific indications from the academic coordination teams in order to start the online sessions on Monday. 

An email address has been set up, through which all members of La Salle-URL community can write regarding your doubts and concerns: infocovid19@salle.url.edu

We have also set up a Telegram channel, with faster and more direct communication, in which you can also find updated information about Coronavirus and its effects on the daily activity of the Campus: http://link.salleurl.edu/fr

On our website you can find an informative webpage in which we will be regularly updating any information related to COVID-19 that could affect the La Salle-URL community members. In order to take the appropriate safety precautions, in this site you will be able to download and read official documents by the public, health, Catalan, Spanish and international institutions. You will also find some basic recommendations to keep in mind.

We will keep you informed of any new relevant information through La Salle-URL different communication channels.