Novedades

Concurs de gestió energètica de Schneider Electric

Concurs de gestió energètica de Schneider Electric

de Comunicació La Salle Campus Barcelona -
Número de respuestas: 0

L'empresa Schneider Electric convoca la competició internacional “Go green in the City” dirigida a estudiants a partir de segon curs d'Enginyeria, Empresarials i Màsters amb l'objectiu de suscitar idees innovadores a l'àmbit de la gestió energètica de les ciutats. La competició, que celebrarà la seva quarta edició, està dirigida en aquesta ocasió a les universitats espanyoles. Per aquest motiu, Schneider Electric convida a La Salle Campus Barcelona - URL a participar en el concurs. Els equips d'estudiants hauran de presentar una proposta que il•lustri les seves idees per implementar solucions d'eficiència energètica i, entre les propostes rebudes, se seleccionaran les 100 millors. Cada equip disposarà d'un mes de termini per treballar en la seva proposta amb un mentor d’ Schneider Electric. Els dotze millors equips es donaran cita a París, on tindrà lloc la final del concurs.
Pots consultar tota la informació sobre el concurs a la pàgina web http://www.gogreeninthecity.com.

La empresa Schneider Electric ha lanzado la competición internacional “Go green in the City” dirigida a estudiantes a partir de segundo curso de Ingeniería, Empresariales y Másters con el objetivo de suscitar ideas innovadoras en el ámbito de la gestión energética de las ciudades. La competición, que celebrará su cuarta edición, está dirigida en esta ocasión a las universidades españolas. Por este motivo, Schneider Electric invita a La Salle Campus Barcelona - URL a participar en el concurso. Los equipos de estudiantes deberán presentar una propuesta que ilustre sus ideas para implementar soluciones de eficiencia energética y, entre las propuestas recibidas, se seleccionarán las 100 mejores. Cada equipo dispondrá de un mes de plazo para trabajar en su propuesta con un mentor de Schneider Electric. Los doce mejores equipos se darán cita en París, donde tendrá lugar la final del concurso.
Puedes consultar toda la información sobre el concurso en la página web http://www.gogreeninthecity.com.

Schneider Electric Company has launched the international competition "Go green in the City" to students from second year of Engineering, Business and Masters in order to stimulate innovative ideas in the field of energy management in cities. The competition , which will celebrate its fourth year, is s intended this time to Spanish universities. For this reason, Schneider Electric invites La Salle Campus Barcelona - URL to participate at the competition. Student teams must submit a proposal that illustrates their ideas to implement energy efficiency solutions and, among the proposals received, the top 100 will be selected . Each team will have a month to work on their proposal with a mentor from Schneider Electric Company. The top twelve teams meet in Paris, where the final will take place .
For further information: http://www.gogreeninthecity.com