Novetats

Pràctiques professionals a l'estranger

 
Imatge Comunicació La Salle Campus Barcelona
Pràctiques professionals a l'estranger
per Comunicació La Salle Campus Barcelona - Monday, 15 May 2017, 15:23
 

Atenció alumnes de GRAU interessats a realitzar pràctiques professionals a l'estranger

 

IAESTE és una organització formada per estudiants que promou l'intercanvi d'estudiants, de carreres tècniques, a nivell europeu i mundial en règim de reciprocitat. És a dir, els estudiants que componen l'organització són els encarregats de buscar empreses, a nivell nacional, que estiguin disposades a acollir un alumne estranger en pràctiques, un cop gestionada aquesta pràctica, s'intercanvia amb altres països de manera que aconseguim una pràctica a l'estranger. Això, també us dóna l'oportunitat de conèixer el funcionament de les empreses nacionals.

 

Aquest dimecres 17 de maig, a les 14:00, es realitzarà una Sessió Informativa a la Sala MF.S01 (Edifici Sant Miquel Febrés) en la qual, representants d'IAESTE comentaran en què consisteix l'organització i com podeu realitzar pràctiques a l'estranger , a més de totes les activitats d'integració que realitzen durant l'any.

 

Si estàs interessat en viatjar a l'estranger, de cara a l'any que ve (2017-2018), aquest és el moment idoni per posar-se a treballar i aconseguir una plaça! És important assistir a les reunions que es realitzen ja que en elles s'explica tot en profunditat i es resolen dubtes.

_________________________________________


Atención alumnos de GRADO interesados en realizar prácticas profesionales en el extranjero

 

IAESTE es una organización formada por estudiantes que promueve el intercambio de estudiantes, de carreras técnicas, a nivel europeo y mundial en régimen de reciprocidad. Es decir, los estudiantes que componen la organización son los encargados de buscar empresas, a nivel nacional, que estén dispuestas a acoger a un alumno extranjero en prácticas, una vez gestionada dicha práctica, se intercambia con otros países de tal forma que conseguimos una práctica en el extranjero. Esto, también os da la oportunidad de conocer el funcionamiento de las empresas nacionales.

 

Este miércoles 17 de mayo, a las 14:00, se realizará una Sesión Informativa en la Sala MF.S01 (Edificio Sant Miquel Febrés) en la cual, representantes de IAESTE comentarán en qué consiste la organización y cómo podéis realizar prácticas en el extranjero, además de todas las actividades de integración que realizan durante el año.

 

Si  estás interesado en viajar al extranjero, de cara al año que viene (2017-2018), éste es el momento idóneo para ponerse a trabajar y conseguir una plaza! Es importante asistir a las reuniones que se realizan ya que en ellas se explica todo en profundidad y se resuelven dudas.

 ____________________________________________


Attention to all the UNDERGRADUATE students interested in internships abroad

 

IAESTE is an organization formed by students that promotes the exchange of students, of technical careers, at European and world level in a regime of reciprocity. That is to say, the students who make up the organization are those in charge of finding companies, at the national level, that are willing to host a foreign student in practices, once managed this practice, is exchanged with other countries in such a way that we get a practice abroad. This also gives you the opportunity to know the operation of national companies.

 

This Wednesday, May 17th, at 2:00 p.m., an Information Session will be held in Room MF.S01 (Sant Miquel Febrés Building) in which representatives of IAESTE will comment on the organization and how you can do internships abroad, In addition to all the integration activities carried out during the year.

 

If you are interested in traveling abroad for the coming year (2017-2018), this is the perfect time to get to work and get a place! It is important to attend the meetings that are held since in them everything is explained in depth and doubts are resolved.