Novedades

Participació a LATENT. Dia del Talent

Participació a LATENT. Dia del Talent

de Comunicació La Salle Campus Barcelona -
Número de respuestas: 0

Participació a LATENT. Dia del Talent

 

Dintre de la Barcelona Design Week, s’organitza per primera vegada l’esdeveniment 'LATENT. Dia del Talent'. L’acte tindrà lloc dimecres 13 de juny de 10-18h al Disseny Hub Barcelona i té l’objectiu de posar en contacte a empreses que busquen talent, escoles que l’impulsen i joves que en tenen molt per oferir.

 

Des de l’organització obren l’acte a tots aquells joves del món del disseny que hi vulguin participar. Les inscripcions són gratuïtes i s’han de fer prèviament a https://www.eventbrite.es/e/entradas-latent-dia-del-talent-45837488161

 

Es tracta d’un espai on descobrir els millors talents sortits dels centres formatius de disseny de tot Catalunya, disseny en un sentit ampli i que engloba interiorisme, arquitectura, videojocs, animació, multimèdia, etc.

 

Si participeu, tindreu l’oportunitat de trobar-vos amb empreses finalistes i amb entitats de serveis de disseny. Les companyies tindran l’oportunitat d’identificar aquells perfils que més s’ajustin al que necessiten. A la jornada es succeiran de manera simultània múltiples activitats: xerrades en forma de converses per conèixer l’experiència de joves que estan treballant per empreses amb una història al darrera interessant i positiva per les dues parts; cites concertades entre joves que busquen allò que les empreses demanden i viceversa; tallers en grup per desplegar habilitats individuals on els joves, escoles i empreses treballaran plegats per resoldre un repte i conèixer mitjançant la pràctica les capacitats i motivacions mútues; cabines d’autopresentació; espais espontanis d’oferta i demanda.

 

Us animen a participar-hi!

 

____________________________________

 

Participación en LATENT. Día del Talento

 

Dentro de la Barcelona Design Week, se organiza por primera vez el evento 'LATENT. Día del Talento '. El acto tendrá lugar el miércoles 13 de junio de 10-18h en el Disseny Hub Barcelona y tiene el objetivo de poner en contacto a empresas que buscan talento, escuelas que lo impulsan y jóvenes que tienen mucho para ofrecer.

 

Desde la organización abren el acto a todos aquellos jóvenes del mundo del diseño que quieran participar. Las inscripciones son gratuitas y se realizarán previamente a https://www.eventbrite.es/e/entradas-latent-dia-del-talent-45837488161

 

Se trata de un espacio donde descubrir los mejores talentos salidos de los centros formativos de diseño de toda Cataluña, diseño en un sentido amplio y que engloba interiorismo, arquitectura, videojuegos, animación, multimedia, etc.

 

Si participáis, tendréis la oportunidad de encontraros con empresas finalistas y con entidades de servicios de diseño. Las compañías tendrán la oportunidad de identificar aquellos perfiles que más se ajusten a lo que necesitan. En la jornada se sucederán de forma simultánea múltiples actividades: charlas en forma de conversaciones para conocer la experiencia de jóvenes que están trabajando para empresas con una historia detrás interesante y positiva para ambas partes; citas concertadas entre jóvenes que buscan lo que las empresas demandan y viceversa; talleres en grupo para desplegar habilidades individuales donde los jóvenes, escuelas y empresas trabajarán juntos para resolver un reto y conocer mediante la práctica las capacidades y motivaciones mutuas; cabinas de autopresentación; espacios espontáneos de oferta y demanda.

 

Os animamos a participar!

 

 _______________________________________

 

Participation in LATENT. Day of Talent

 

Within of the Barcelona Design Week, organizes for the first time the event 'LATENT. Day of Talent'. The act will take place Wednesday, June 13, 10-18h at Disseny Hub Barcelona and has the aim to put in contact companies which are looking talent, schools which impels it and young people who have a lot to offer. 

The organization opens the act to all the young people from the world of the design who want to take part. The registrations are free and it has to do previously at https://www.eventbrite.es/e/entradas-latent-dia-del-talent-45837488161

 

It is about a space where discover the best talents from the formative centers of design of all Catalonia, design in a wide sense which encompasses interior design, architecture, video games, animation, multimedia, etc.

 

If you take part, you will have the opportunity to meet finalists companies and services of design entities. The companies will have the opportunity to identify those profiles that adjust more to what they need. During the day, they will take place a lot of activities: talks in shape of conversations to know the experience of young people that are working for companies with an interesting history and positive for the two parts; concerted appointments between youngsters that are looking for what the companies sue and vice versa; workshops in group to deploy individual skills where the youngsters, schools and companies will work together for resolve a challenge and know the capacities and mutual motivations; cabins of self-presentation and spontaneous spaces of supply and demand.

 

We encourage you to take part!