Novetats

Actualització de l’eina eStudy / Actualización de la aplicación eStudy / Update the eStudy application

Actualització de l’eina eStudy / Actualización de la aplicación eStudy / Update the eStudy application

per Admin Usuari -
Nombre de respostes: 0

Benvolguts/benvolgudes,

Seguint amb el procés de millora contínua de les infraestructures TIC del nostre Campus, el proper dimecres 18/07/2018 a les 22h de la nit es realitzarà l’actualització de l’eina eStudy.

Aquesta actualització, fa que l’eStudy tingui noves prestacions a nivell d’usabilitat, accessibilitat i seguretat respecte a la versió actual. A nivell d’usuari, tant per a professors com alumnes, aquesta actualització no representa cap canvi en la manera de treballar donat que es mantenen les mateixes prestacions.

Algunes de les principals novetats d’interès per a tot, i que es posen a disposició són:

 • Tauler (dashboard) millorat. Ara els estudiants poden revisar el progrés en el curs i les dates límit de les activitats pròximes des de la pàgina principal i els professors les activitats que han de qualificar amb alertes. També, els cursos poden aparèixer distribuïts en vàries categories (passat, en progrés i futurs) segons la data d'inici i finalització d'aquests.
 • Nou reproductor de vídeo (VideoJS). El vídeo i l’àudio ara seran més accessibles, usables i personalitzades a través del nou reproductor d’arxius multimèdia, que permet, per exemple, configurar les dimensions de reproducció, subtítols per a diferents idiomes, fonts alternatives de vídeo per a dispositius mòbils, imatge de portada, etc.
 • Cerca global millorada. Cerca avançada de cursos, recursos, activitats, blocs i publicacions (fòrums, llibres, entrades als glossaris, pàgines de wiki...) en la totalitat dels cursos matriculats.
 • Millores en la qualificació dels pous, configurar recordatoris per als professors per alertar-los de les dates en que han de qualificar als alumnes i restricció dels tipus de documents que els estudiants poden enviar.
 • Millores en la qualificació amb rúbriques, que ara permeten puntuacions negatives.
 • Nova interfície per a les gràfiques. Les gràfiques dels informes ara són responsive i interactives.
 • Gestió més eficient dels usuaris. Ara es poden inscriure, consultar, cercar, filtrar, editar i eliminar participants en els cursos més fàcilment des de la pàgina de participants.

Aquesta actualització, des del punt de vista tècnic requereix una aturada del servei. Així doncs el proper dimecres 18/07/2018 a partir de les 22h i fins a les 06h del dia 19/07/2018, l’eStudy estarà en mode manteniment i no s’hi podrà accedir.

Restem a la vostra disposició per qualsevol aclariment que necessiteu al respecte.

Cordialment,
Els equips de Sistemes i Campus Virtual

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apreciados/apreciadas,

Siguiendo con el proceso de mejora contínua de las infraestructuras TIC de nuestro Campus, el próximo miércoles 18/07/2018 a las 22h de la noche se realizará la actualización de la aplicación eStudy.

Esta actualización, hace que el eStudy tenga nuevas prestaciones a nivel de usabilidad, accesibilidad y seguridad respecto a la versión actual. A nivel de usuario, tanto para profesores como alumnos, esta actualización no representa ningún cambio en la manera de trabajar dado que se mantienen las mismas prestaciones.

Algunas de las principales novedades de interés para todo, y que se ponen a disposición son:

 • Tablero (dashboard) mejorado. Ahora los estudiantes pueden revisar el progreso en el curso y las fechas límite de las actividades próximas desde la página principal y los profesores las actividades que tienen que calificar con alertas. También, los cursos pueden aparecer distribuidos en varias categorías (pasado, en progreso y futuros) según la fecha de inicio y finalización de los mismos.
 • Nuevo reproductor de vídeo (VideoJS). El vídeo y el audio ahora serán más accesibles, usables y personalizadas a través del nuevo reproductor de archivos multimedia, que permite, por ejemplo, configurar las dimensiones de reproducción, subtítulos para diferentes idiomas, fuentes alternativas de vídeo para dispositivos móviles , imagen de portada, etc.
 • Búsqueda global mejorada. Búsqueda avanzada de cursos, recursos, actividades, blogs y publicaciones (foros, libros, entradas a los glosarios, páginas de wiki ...) en la totalidad de los cursos matriculados.
 • Mejoras en la calificación de los pozos, configurar recordatorios para los profesores para alertarles de las fechas en que han de calificar a los alumnos y restricción de los tipos de documentos que los estudiantes pueden enviar.
 • Mejoras en la calificación con rúbricas, que ahora permiten puntuaciones negativas.
 • Nueva interfaz para las gráficas. Las gráficas de los informes ahora son responsive e interactivas.
 • Gestión más eficiente de los usuarios. Ahora se pueden inscribir, consultar, buscar, filtrar, editar y eliminar participantes en los cursos más fácilmente desde la página de participantes.

Esta actualización, desde el punto de vista técnico requiere un paro del servicio. Así pues el próximo miércoles, 18/07/2018 a partir de las 22h y hasta las 06h del día 07/19/2018, el eStudy estará en modo mantenimiento y no se podrá acceder.

Estamos a vuestra disposición para cualquier aclaración que necesiteis al respecto.

Cordialmente,
Los equipos de Sistemas y Campus Virtual

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Appreciated,

Continuing with the process of continuous improvement of the ICT infrastructures of our Campus, the next Wednesday 18/07/2018 at 10pm at night the update of the eStudy application will be made.

This update, makes the eStudy have new features at the level of usability, accessibility and security with respect to the current version. At the user level, both for teachers and students, this update does not represent any change in the way of working since the same benefits are maintained.

Some of the main novelties of interest for everything, and that are made available are::

 • Improved dashboard. Now students can review the progress in the course and the deadlines of upcoming activities from the home page and the teachers activities that have to qualify with alerts. Also, the courses can appear distributed in several categories (past, in progress and future) according to the start and end date of the same.
 • New video player (VideoJS). Video and audio will now be more accessible, usable and personalized through the new multimedia file player, which allows, for example, to configure the reproduction dimensions, subtitles for different languages, alternative sources of video for mobile devices, cover image , etc.
 • Improved global search. Advanced search of courses, resources, activities, blogs and publications (forums, books, glossary entries, wiki pages ...) in all courses enrolled.
 • Improvements in the qualification of the wells, set up reminders for the teachers to alert them of the dates in which they have to qualify the students and restriction of the types of documents that the students can send.
 • Improvements in the qualification with rubrics, which now allow negative grades.
 • New interface for the graphics. The graphs of the reports are now responsive and interactive.
 • More efficient management of users. Now you can register, consult, search, filter, edit and delete participants in the courses more easily from the participant page.

This update, from the technical point of view, requires a service stoppage. So next Wednesday, 07/18/2018 from 10pm and until 06h on 07/19/2018, the eStudy will be in maintenance mode and will not be accessible.

We are at your disposal for any clarification you may need in this regard.

Regards,
The Systems and Virtual Campus teams