Novedades

Reunió Informativa Programa d'Intercanvi - Dijous 11 d'octubre

Reunió Informativa Programa d'Intercanvi - Dijous 11 d'octubre

de Comunicació La Salle Campus Barcelona -
Número de respuestas: 0

Convocatòria 2019-2020 per al programa d’intercanvi (mobilitat)

DIJOUS 11 D’OCTUBRE A LES 14H A L’AUDITORI DEL CAMPUS

Des de l'Oficina Internacional us convidem a participar el proper Dijous 11 d'octubre, a les 14:00 a la Sessió Informativa per als alumnes que volen anar-se'n d'intercanvi en el curs 2019-2020.

En aquesta sessió us informarem de tot el procediment que s'ha de dur a terme per realitzar l'aplicació al programa d'intercanvi, així com els requisits especials que plantegen algunes destinacions. Finalment també us comentarem els nous convenis que han estat signats i donarem un espai per contestar els vostres dubtes.

De la mateixa manera, a tots els interessats, us recomanem que podeu contactar amb els vostres coordinadors acadèmics, per tal de manifestar-los aquest interès i anar començant a veure quines són les millors opcions d'universitats per realitzar l'intercanvi i quin podria ser el pla de treball amb les assignatures a convalidar. Teniu el llistat actualitzat d'universitats amb conveni a la carpeta "International Office" de l'eStudy.

Finalment, us comuniquem que el procés d'aplicació al Programa d'Intercanvi finalitza el 23 de Desembre de 2018 i que el llistat el llistat amb l'adjudicació de places es comunicarà, 1 de febrer de 2019.

_________________

Convocatoria 2019-2020 para el programa de intercambio (movilidad)

JUEVES 11 DE OCTUBRE A LAS 14H EN EL AUDITORIO DEL CAMPUS

 

Desde la Oficina Internacional os invitamos a participar el próximo Jueves 11 de Octubre, a las 14:00 en la Sesión Informativa para los alumnos que quieren irse de intercambio en el curso 2019-2020.

En esta sesión os informaremos de todo el procedimiento que debe llevarse a cabo para realizar la aplicación al programa de intercambio, así como los requisitos especiales que plantean algunos destinos. Finalmente también os comentaremos los nuevos convenios que han sido firmados y daremos un espacio para contestar vuestras dudas.

De igual manera, a todos los interesados, os recomendamos que podéis contactar con vuestros coordinadores académicos, a fin de manifestarles este interés e ir comenzando a ver cuáles son las mejores opciones de universidades para realizar el intercambio y cuál podría ser el plan de trabajo con las asignaturas a convalidar. Tenéis el listado actualizado de universidades con convenio en la carpeta "International Office" del eStudy.

Finalmente, os comunicamos que el proceso de aplicación al Programa de Intercambio finaliza el 23 de Diciembre de 2018 y que el listado el listado con la adjudicación de plazas se comunicará el 1 de Febrero de 2019.

___________________________

 

Call 2019-2020 for the exchange program (Mobility)

THURSDAY OCTOBER 11, AT 2:00PM AT CAMPUS AUDITORIUM

From the International Office we invite you to participate next Thursday October 11, at 2:00 pm in the Informative Session for students who want to leave for exchange in the course 2019-2020.

In this session we will inform you about all the procedure that must be carried out to realize the application to the exchange program, as well as the special requirements that some destinations pose. Finally we will also comment on the new agreements that have been signed and we will give a space to answer your doubts.

Likewise, to all interested students, we recommend that you contact your academic coordinators, in order to show them this interest and start to see what are the best options for universities to make the exchange and what could be the work plan with the subjects to be validated. You have the updated list of universities with agreement in the folder "International Office" of eStudy.

Finally, we inform you that the application process to the Exchange Program ends on December 23, 2018 and that the list with the list of places will be communicated on February 1, 2019.

 

 

 

Adjunto com alumnes intercanvi.JPG